DIENSTEN

RECHTSGEBIEDEN

Asiel- en vluchtelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is onder te verdelen in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarin iemand bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. Een asielzoeker die gevlucht is uit zijn eigen land kan in Nederland asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt dan of internationale bescherming dient te worden verleend. Gedurende dit proces wordt een asielzoeker bijgestaan door een advocaat.

Toezicht en bewaring

Wanneer een vreemdeling die onrechtmatig in Nederland is of die Nederland dient te verlaten en die niet uit zichtzelf vertrekt kan deze in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit mag alleen wanneer er een risico is dat iemand zich onttrekt aan het toezicht of gaat onderduiken en wanneer er ook een zicht bestaat op uitzetting naar het land van herkomst of overdracht naar een andere verantwoordelijke lidstaat van de EU. Om ervoor zorg te dragen dat een vreemdeling niet zomaar en onrechtmatig in vreemdelingenbewaring wordt gesteld krijgen vreemdelingen wanneer zij met deze vorm van detentie te maken krijgen bijstand van een advocaat.

REGULIER VREEMDELINGENRECHT

Wanneer men geen asielzoeker is maar om een andere reden naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor studie, arbeid of gezinshereniging, heeft men een reguliere verblijfsvergunning nodig. Er wordt gesproken van regulier vreemdelingenrecht wanneer het gaat om vreemdelingenrecht dat gene betrekking heeft op asiel. Deze reguliere immigranten kunnen een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Om in Nederland in loondienst te kunnen werken, heeft een vreemdeling een tewerkstellingsvergunning via zijn werkgever nodig en moet hij een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen.

 • Gezinshereniging
 • Nareis
 • Arbeid in loondienst
 • Zelfstandigen
 • Kennismigranten
 • Artikel 8 EVRM
 • Artikel 64 VW
 • Toetsing EU-Recht

Sociale zekerheid

Het Sociaal zekerheidsrecht omvat rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid. Dit rechtsgebied richt zich op allerlei verschillende uitkeringen. Het kan gaan om uitkeringen van de gemeente zoals bijvoorbeeld de Participatiewet (bijstand) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitkeringen via het UWV, zoals de WIA/WAO, de Wajong of de WW of uitkeringen via het rijk (de SVB), zoals de AOW of de Algemene Kinderbijslagwet. Het sociaal zekerheidsrecht is dus heel divers.

 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)
 • Participatiewet (PW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Algemene Rechtspraktijk

Om een rechtzoekende goed te kunnen adviseren en van dienst te kunnen zijn is een brede algemene kennis van het recht onmisbaar. Ook wanneer het gaat om partijen die een verbintenis niet of niet goed zijn nagekomen of die nalaten om een factuur te betalen beschikt NOOR Advocatuur over de kennis om u bij te staan. Denk hierbij aan geschillen met een aannemer of een aankoop van een product of dient die niet voldoet aan wat men daar in redelijkheid van mag verwachten of aan geschillen tussen een werkgever en een werknemer.  

 • Arbeidsrecht
 • Algemene Verbintenissenrecht
 • Huurrecht
 • Incasso

Asiel- en vluchtelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is onder te verdelen in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarin iemand bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. Een asielzoeker die gevlucht is uit zijn eigen land kan in Nederland asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt dan of internationale bescherming dient te worden verleend. Gedurende dit proces wordt een asielzoeker bijgestaan door een advocaat.

Toezicht en bewaring

Wanneer een vreemdeling die onrechtmatig in Nederland is of die Nederland dient te verlaten en die niet uit zichtzelf vertrekt kan deze in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit mag alleen wanneer er een risico is dat iemand zich onttrekt aan het toezicht of gaat onderduiken en wanneer er ook een zicht bestaat op uitzetting naar het land van herkomst of overdracht naar een andere verantwoordelijke lidstaat van de EU. Om ervoor zorg te dragen dat een vreemdeling niet zomaar en onrechtmatig in vreemdelingenbewaring wordt gesteld krijgen vreemdelingen wanneer zij met deze vorm van detentie te maken krijgen bijstand van een advocaat.

REGULIER VREEMDELINGENRECHT

Wanneer men geen asielzoeker is maar om een andere reden naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor studie, arbeid of gezinshereniging, heeft men een reguliere verblijfsvergunning nodig. Er wordt gesproken van regulier vreemdelingenrecht wanneer het gaat om vreemdelingenrecht dat gene betrekking heeft op asiel. Deze reguliere immigranten kunnen een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Om in Nederland in loondienst te kunnen werken, heeft een vreemdeling een tewerkstellingsvergunning via zijn werkgever nodig en moet hij een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen.

 • Gezinshereniging
 • Nareis
 • Arbeid in loondienst
 • Zelfstandigen
 • Kennismigranten
 • Artikel 8 EVRM
 • Artikel 64 VW
 • Toetsing EU-Recht

Sociale zekerheid

Het Sociaal zekerheidsrecht omvat rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid. Dit rechtsgebied richt zich op allerlei verschillende uitkeringen. Het kan gaan om uitkeringen van de gemeente zoals bijvoorbeeld de Participatiewet (bijstand) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitkeringen via het UWV, zoals de WIA/WAO, de Wajong of de WW of uitkeringen via het rijk (de SVB), zoals de AOW of de Algemene Kinderbijslagwet. Het sociaal zekerheidsrecht is dus heel divers.

 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)
 • Participatiewet (PW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Algemene Rechtspraktijk

Om een rechtzoekende goed te kunnen adviseren en van dienst te kunnen zijn is een brede algemene kennis van het recht onmisbaar. Ook wanneer het gaat om partijen die een verbintenis niet of niet goed zijn nagekomen of die nalaten om een factuur te betalen beschikt NOOR Advocatuur over de kennis om u bij te staan. Denk hierbij aan geschillen met een aannemer of een aankoop van een product of dient die niet voldoet aan wat men daar in redelijkheid van mag verwachten of aan geschillen tussen een werkgever en een werknemer.  

 • Arbeidsrecht
 • Algemene Verbintenissenrecht
 • Huurrecht
 • Incasso