Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. NOOR Advocatuur: ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor NOOR Advocatuur werkzaam zijn. NOOR advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88296512.
2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan NOOR Advocatuur tot het verrichten van diensten.
3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.
4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische
werkzaamheden.
5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
6. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door het kantoor.
7. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen NOOR Advocatuur en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle opdrachten van vennootschappen waarmee cliënt als
groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW is verbonden.
3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt, in beginsel, schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst
1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf, in beginsel, de schriftelijke bevestiging door NOOR Advocatuur aan cliënt.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt NOOR Advocatuur welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert. Aangezien NOOR Advocatuur eeneenmanszaak betreft zal de overeenkomst in principe worden uitgevoerd door mr. J.P. van Mulken. Indien een andere advocaat wordt ingeschakeld zal deze werkzaam zijn bij een ander kantoor. Met betrekking tot asiel- en vreemdelingenzaken zal een ander ingeschakelde advocaat mr. C. Raafs
werkzaam bij advocatenkantoor Crompvoets + Raafs zijn. In het geval van een civiele- of bestuurszaak zal dat mr. I. Mol zijn werkzaam bij Adelmeijer Hoyng Advocaten, dan wel mr. V. Chorus werkzaam bij Vasco Chorus Advocatuur.
4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere medewerker van NOOR Advocatuur een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen of waarnemen, indien daartoe naar het oordeel van NOOR Advocatuur aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben.
5. Indien dat, naar het oordeel van NOOR Advocatuur, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft NOOR Advocatuur het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor NOOR Advocatuur in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt
1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NOOR Advocatuur aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft NOOR Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften
1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om, op vooraf schriftelijk verzoek, het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet aan een ander dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
3. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
4. Indien de cliënt, die niet valt onder het bereik van gesubsidieerde rechtsbijstand, een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van €0,03 per pagina.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken danwel zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
6. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De
omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
7. Naast het honorarium is de cliënt aan NOOR Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand
1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
4. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden
overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling
1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14
dagen na factuurdatum door NOOR Advocatuur te zijn ontvangen. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal), of ten kantore van NOOR Advocatuur door middel van een wettig betaalmiddel.
2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
3. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
4. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien NOOR Advocatuur instemt met een
betalingsregeling wordt deze schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
5. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder 3 bedoelde kosten, vervolgens op de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim
1. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens NOOR Advocatuur na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van €150,00 bedragen.
2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door NOOR Advocatuur zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat.
3. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de
betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een
opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

Artikel 11 – Reclames
1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. NOOR Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
2. NOOR Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart NOOR Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door NOOR Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
4. NOOR Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van NOOR Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van NOOR Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van NOOR Advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van NOOR Advocatuur.
7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan NOOR Advocatuur is betaald, met een maximum van €5.000,00.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens NOOR Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 14 – Archivering
1. NOOR Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
3. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is NOOR Advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.
4. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen
vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 15 – Klachten- en geschillenregeling
1. NOOR Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement
Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met NOOR Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan NOOR Advocatuur t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling (dit kan verstuurd worden naar info@nooradvocatuur.nl).
4. De cliënt dient zijn klacht aan NOOR Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
5. De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de
advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. NOOR Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
6. De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van NOOR Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.
8. NOOR Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Limburg is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.